Program: Dzień II

II edycja

19 października - Wyzwania Kształcenia Uniwersyteckiego w Zmieniającej Się Rzeczywistości. Inauguracja II Edycji Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

Lokalizacje:

 •  Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50 oraz ul. Koszarowa 19, 40-074 Katowice

9:00 – 10:30

 • godz. 9:00 – 10:30
 • Przestrzeń studencka (część C), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Prowadzący: Wawrzyniec Pater, Krajowe Biuro Eurodesk Polska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zdobywaj doświadczenie za granicą, szukaj źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej – konkursy, programy, inicjatywy dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. 

 • godz. 9:00 – 10:30
 • Sala Kinowa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Bartosz Stawiarz, dyrektor Biura ds. współpracy z regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

Krzysztof Szwałek, Dyrektor Biura Badań i Wydawnictw, redaktor naczelny „Europy dla Aktywnych” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przedstawienie oferty Programu Erasmus+ i Wydawnictwa FRSE dla doktorantów.

Wydawnictwo FRSE to jedna z najmłodszych, dynamicznie rozwijających się instytucji wydawniczych na polskim rynku edukacyjnym. Promuje aktywność wśród młodzieży, wspiera realizatorów projektów i pobudza dialog w gronie naukowców i edukatorów. Korzysta z eksperckiej wiedzy pracowników FRSE oraz wsparcia unijnych programów edukacyjnych, by inspirować i zachęcać do działań oraz analizować ich efekty. Sprawdź ofertę Wydawnictwa FRSE! Poznaj, przeczytaj i działaj!

Trzy grupy docelowe

 • Młodzież – dla niej wydajemy kwartalnik „Europa dla Aktywnych” oraz poradniki zachęcające do udziału w wolontariacie i innych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działające w strukturach Wydawnictwa Krajowe Biuro Eurodesk Polska prowadzi również serwis internetowy poświęcony informacji młodzieżowej oraz polską odsłonę Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 • Realizatorzy projektów – dla nich Wydawnictwo FRSE wydaje przewodniki, poradniki, katalogi dobrych praktyk oraz publikacje badawcze – wszystko po to, by zwiększyć jakość projektów, trwałość ich rezultatów i satysfakcję realizatorów. Publikacje przygotowują dla nas eksperci Narodowej Agencji programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz pracownicy Biura Promocji i Biura Analityczno-Badawczego FRSE. Współpracujemy również m.in. z programem eTwinning i platformą EPALE.
 • Naukowcy i edukatorzy – oni z kolei mogą sięgnąć po monografie wydawane w ramach Serii naukowej, poświęcone m.in. najnowszym trendom w edukacji oraz wyzwaniom, przed którymi stoi. Dla nauczycieli wydajemy kwartalnik „Języki Obce w Szkole”, mający ponad 60-letnią tradycję, badaczy natomiast zapraszamy do udziału w konkursie Monografie FRSE. Autorzy wybranych publikacji będą mogli uzyskać 80 punktów do swojego dorobku naukowego. Wspieramy również działalność wydawniczą Polskiego Biura Eurydice, przygotowującego m.in. raporty o systemach edukacji w Europie.

Trzy wymiary oferty:

 • Książki – w kilku seriach wydawniczych, m.in. analityczno-badawczej, tematycznej, naukowej i konkursowej. Wszystkie kolportowane bezpłatnie podczas wydarzeń i targów w całej Polsce, rozsyłane również do bibliotek i organizacji partnerskich. Wersje elektroniczne znajdziesz na stronie czytelnia.frse.org.pl i na platformie issuu.com/FRSE.
 • Czasopisma – kwartalniki „Europa dla Aktywnych” oraz „Języki Obce w Szkole”, dystrybuowane bezpłatnie poprzez organizacje partnerskie, sieć Eurodesk Polska oraz w indywidualnej prenumeracie.
 • Strony internetowe – nowoczesne, przejrzyste i pełne wiedzy. Jesteśmy wydawcą strony frse.org.pl, konsekwentnie przekształcanej w portal edukacyjny, oraz witryn informacyjnych eurodesk.pl i epm.pl
 • godz. 9:00 – 10:30
 • Aula im. K. Lepszego, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Aula K. Lepszego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne

11:00 – 13:30

 

 • godz. 11:00 – 13:30
 • aula im. A Pawlikowskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • otwarte dla wszystkich

 

Uczestnicy panelu:

 • Prof. dr hab. Sambor Grucza, Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski. Pan Profesor jest specjalistą w zakresie metalingwistyki, lingwistyki, lingwistyki języków specjalistycznych, glottodydaktyki i translatoryki oraz badań okulograficznych. Przewodniczący Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwu Lingwistyki Stosowanej. Reprezentuje nauki humanistyczne.
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii , Zakład Podstaw Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Interesują ją technologie cyfrowe, w szczególności sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i 5G oraz ich implikacje w biznesie. Reprezentuje nauki społeczne.
 • dr hab. inż. Paweł Kasprowski, Profesor Politechniki Śląskiej, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,  Politechnika Śląska. Jest koordynatorem Priorytetowego Obszaru Badawczego “Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych” Politechniki Śląskiej. Uczelniany koordynator kierunku informatyka ogólnoakademicka. Reprezentuje nauki ścisłe i techniczne.
 • dr inż. Krzysztof Kluza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej. Poza pracą naukową przez kilka lat pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Członka Zarządu Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności. Prodziekan ds. kształcenia i studentów w latach 2016-2020. Reprezentuje nauki ścisłe i techniczne.

 

Moderatorka: dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ, Prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sławomir Grusza uczestnik paneludr Dominika Kaczorowska-SpychalskaPaweł Kasprowski

14:30 – 16:00

 

 • godz. 14:30 – 16:00
 • sala B0.39, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

– jest profesorem nauk ekonomicznych, jest kierownikiem Katedry Demografii i  Statystyki Ekonomicznej. Obszary badań naukowych obejmują teorie i analizę ryzyka, wielowymiarowe metody statystyczne w pomiarze ryzyka i analizie konsekwencji występowania ryzyk. W latach ostatnich to w  szczególności procesy demograficzne oraz procesy miejskie, w  tym ryzyka długowieczności oraz ekonomia długowieczności, jak również teoria ryzyka w  analizach inwestycyjnych. Jest inicjatorką oraz kieruje komitetem naukowym Konferencji „Statistics For Innovation: Data Visualization and Risk Analysis” organizowanej w UE w Katowicach.

Do najważniejszych prac o charakterze badawczo-rozwojowym można zaliczyć udział projektach Polska-Kanada w ramach umowy o współpracy naukowej. Pełniła funkcję kierownika projektów naukowych oraz koordynatora międzynarodowych projektów w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG.

Trzecią kadencję jest z wyboru vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Reprezentuje PTS w radzie Federacji Narodowych Towarzystw Statystycznych (FENStat) oraz w radzie Europejskich Kursów Zaawansowanej Statystyki (ECAS). Obecnie jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Współpracę z PKA rozpoczęła w 2014 r. jako członek zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w kolejnej kadencji PKA współpracowała jako ekspert tego zespołu, aktualnie jest członkiem II zespołu nauk społecznych.

 

dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Politechnika Śląska

Doktor habilitowany nauk technicznych oraz doświadczony nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na wielu polskich i zagranicznych Uczelniach. Aktywny ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytujący ekspert ds. koordynacji programów nauczania w ramach CEEPUS. Koordynował i wdrażał Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz do roku 2020 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, następnie pełnił funkcję koordynatora ds. programów studiów w Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Autor kilku nowych specjalności kształcenia dla kierunku transport oraz wielu nowych przedmiotów i form kształcenia. Współautor podstaw programowych w zawodach związanych z transportem, logistyką i obsługą pojazdów (IV poziom PRK).

dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM.
Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych,
Wydział Nauk Farmaceutycznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W działalności naukowej podejmujący zagadnienia skoncentrowane wokół nowoczesnych metod obrazowania stosowanych w medycynie i farmacji, w tym w szczególności obrazowania hiperspektralnego, dynamicznej analizy termowizyjnej, ultrasonografii wysokiej rozdzielczości a także innych technik takich jak EPR, NMR oraz hemisferycznej reflektancji kierunkowej. Ekspert merytoryczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Komitetu Inwestycyjnego w programie Bridge Alfa NCBiR, ekspert Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencji Badań Medycznych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Redaktor naczelny branżowego czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii – Aesthetica. Wykonawca i kierownik w grantach polskich i międzynarodowych.

 

dr hab. Judyta Bernaś, prof. ASP
Wydział Artystyczny, Katedra Intermediów i Scenografii
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

W swej twórczości podejmuje problem cielesności jako dylematu opartego na dualizmie fizyczności i metafizyki. Wykorzystuje wieloznaczność interpretacji dzieła sztuki jako medium zmuszające odbiorcę do ponownego przemyślenia relacji pomiędzy sacrum i profanum. Studiuje zagadnienie kobiecości w kontekstach kwestionujących jej dotychczasowe pojmowanie, usankcjonowane kulturową konwencją i religią. Jest profesorem uczelni w Katedrze Intermediów i Scenografii, współprowadzącą Pracownię Działań Multigraficznych prof. dr hab. Ewy Zawadzkiej. Od roku 2016 prowadzi zajęcia na interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym kierunku arteterapia (Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach). W latach 2016–2020 Prodziekan Wydziału Artystycznego, od roku 2020 Dziekan tegoż Wydziału.

prof. dr hab. Mariusz Rzętała
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad trzystu publikacji z zakresu hydrologii, limnologii, kształtowania i ochrony środowiska, geografii fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz redaktor i współredaktor wielu opracowań książkowych. Inspirator i realizator badań środowiska geograficznego, podróżnik, działacz na polu dydaktyki oraz popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznawczej. Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych m.in. nad Bajkał, na Kamczatkę, na Wyspę Wielkanocną, do Argentyny, Chin, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Islandii, USA. Wykonawca kilku projektów dydaktycznych MEN, kilku projektów badawczych MNiSW oraz NCN. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w latach 1999-2020, członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (w latach 2014-2019 vice-Prezes Zarządu) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej – zespół nauk ścisłych i przyrodniczych.

Moderator: dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF, Prorektor do spraw dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 • godz. 14:30 – 16:00
 • Aula im. A. Pawlikowskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Uczestnikami dyskusji są (w kolejności alfabetycznej):

 • Anna Budzanowska – champion Europejskiego Miasta Nauki 2024, związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Pracę w administracji publicznej łączy z aktywnością akademicką. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu doktryn politycznych i prawnych, politykach publicznych i systemach ustrojowych. W zakresie polityk publicznych analizuje sektor szkolnictwa wyższego koncentrując się na zarządzaniu instytucjami akademickimi, ustrojami uczelni. Pełnomocnik ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, Champion ESOF. Dyrektor Innowacji i Rozwoju MEiN.

 • Krzysztof Cieślikowski – ośrodek Przetwarzania Informacji

Doświadczony IT Manager z ponad 20-letnim wszechstronnym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie informatyki, które zdobywał pracując dla instytucji finansowych z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, instytucji rządowych oraz dużych korporacji międzynarodowych. W swojej karierze zawodowej pracował nad wieloma projektami, m.in. zarządzał projektem transformacji cyfrowej UEFA Digital AMS Stream www.uefa.com, a także kierował projektem Neom w Arabii Saudyjskiej, gdzie wdrożył system Command and Control Center do zarządzania Neom Smart City www.neom.com. Kierownik Portfela Projektów w Biurze Strategii, Projektów i Procesów – Ośrodku Przetwarzania Informacji PIB. Posiada wykształcenie ekonomiczne i informatyczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także podyplomowe studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz podyplomowe studia menedżerskie Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W wolnych chwilach grywa w tenisa i słucha muzyki klasycznej.

 • Dawid Kostecki – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Doktor prawa i magister historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Executive Master of Business Administration (EMBA), a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Wieloletni pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Zakładu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Rady Młodych Naukowców, organu doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki. Autor dwóch monografii książkowych: „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk” oraz „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego”, za którą otrzymał Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcie z zakresu chrześcijańskiego humanizmu. Autor kilku artykułów poruszających zagadnienia związane z prawem oraz zarządzaniem w administracji publicznej.
Współorganizator dwóch edycji Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 • Andrzej Kraśniewski – Politechnika Warszawska

Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW; pełnomocnik Rektora PW ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia, członek Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego, koordynator jednego z 10 tematów współpracy (tematu obejmującego krótkie formy kształcenia) w ramach konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE+.

 • Michał Nowakowski – Instytut Badań Edukacyjnych

Lider rozwoju oprogramowania w projekcie “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie” realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, mikropoświadczeń i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Obecnie rozwija pierwszy polski system do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges (Odznaka+). Pracował jako menadżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Członek Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Zespołu ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki.

 • Bartosz Stawiarz – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami oraz Biura ds. Erasmus+ Sport Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Nadzoruje prace 7 międzysektorowych Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Opolu i we Wrocławiu. Erasmus+ InnHUB wzmacniają na poziomie regionalnym wiedzę na temat możliwości Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Promują współpracę uczelni, szkół, biznesu, jednostek samorządu, NGOs na rzecz budowania nowoczesnego systemu kształcenia, rozwijania kompetencji zawodowych, wzmacniania powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi a innowacjami.

Moderatorka: dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prorektorka ds. Kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Koordynatorka projektów: DUO- Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną, Uniwersalną i Otwartą, Uczelnie Przyszłości, Doskonałość Dydaktyczna. Pomysłodawczyni (wraz z dr Katarzyna Sujkowską-Sobisz, prof. UŚ) Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia, zasiada w jego radzie programowej.

15:00 – 16:00

 

 • 15:00-16:00
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50 (LORI), 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • liczba miejsc ograniczona

16:00 – 17:00

 

 • godz. 16:00 – 17:00
 • przestrzeń studencka (część C), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne

16:00 – 17:00

 

 • godz. 16:00 – 17:00
 • B0.39, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • panel dyskusyjny

 

Paneliści:

 • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
 • prof. Agata Zygmunt-Ziemianek
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras

 

Moderatorka: dr Anna Budzanowska

Projekt NCN w ramach programu OPUS-21 – Deliberacja jako integralny mechanizm kształtowania polityk publicznych [projekt nr UMO-2021/41/B/HS5/04400].

Wydarzenia całodzienne

 

 • 10:00–18:00
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50 (Sala Kinowa), 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.asp.katowice.pl
 • 9:00-16:00
 • Akademii Sztuk Pięknych, ul. Koszarowa 19, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • 9:00-14:00
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50 (LORI), 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • liczba miejsc ograniczona
 • 9:00-16:00
 • Akademii Sztuk Pięknych, ul. Koszarowa 19, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany 1 X na stronie www.asp.katowice.pl
 • liczba miejsc ograniczona
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytet Śląski ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

Zobacz program pozostałych dni Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia:

Organizatorzy