O Kongresie

W dniach od 18 do 20 października odbędzie się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia. To już II edycja wydarzenia, które gromadzi osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi systemów zapewniania jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych i kształcenia zdalnego. Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom Kongresu wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki.

Dzień I – 18 października 2023 r. Spotkania wspólnot uczących się

Tematem spotkań będzie doskonalenie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia oraz osób wspierających administracyjnie ich jakościową realizację, w tym kompetencji związanych z racjonalizacją procedury weryfikacji efektów uczenia się, modernizacją narzędzi do projektowania i realizacji zajęć, wdrażaniem nowoczesnych metod dydaktycznych sprzyjających indywidualizacji kształcenia, analizą dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w świetle oceny PKA oraz problematyką tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.
Na spotkania zapraszamy wszystkich tych, którzy na uczelni, jej konkretnych wydziałach i kierunkach, są odpowiedzialni za projektowanie, realizację, ocenę i doskonalenie dydaktyki akademickiej.

Dzień II – 19 października 2023 r. – Wyzwania kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości
Inauguracja II edycji Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

Współcześnie wszyscy doświadczamy wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się oraz dobór metod weryfikacji osiągania efektów nauczania. Za konieczne uznajemy więc włączenie osiągnięć technologicznych, zwłaszcza tych w zakresie sztucznych sieci neuronowych, do różnych obszarów kształcenia uniwersyteckiego. Dyskusja ekspercka, którą zaplanowano na drugi dzień Kongresu, będzie okazją do podjęcia próby wypracowania kierunków i sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w kształceniu uniwersyteckim.
W pozostałych panelach dyskusyjnych drugiego dnia Kongresu będą również poruszane istotne kwestie, uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać między innymi o powszechnym w różnych instytucjach Unii Europejskiej mechanizmie poświadczania osiągania efektów uczenia się zorientowanego na konkretne praktyczne umiejętności. Opracowanie systemu umożlwiającego wydawanie mikropoświadczeń, może być remedium na zmieniające się potrzeby osób uczących się, zwłaszcza uczących się przez całe życie. Istotnym wyzwaniem w zakresie organizacji kształcenia pozostają wciąż kwestie związane z akredytacjami PKA. Wymienienie się dobrymi praktykami przez ekspertów zajmujących się procedurami akredytacyjnymi pozwoli na wzmocnienie kompetencji w tym zakresie osób dbających o doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych.
W drugim dniu Kongresu zaplanowano również spotkania osób – pracowników siedmiu katowickich uczelni – zajmujących się organizacją kształcenia i doskonaleniem jego jakości. Dyskusje w gronie specjalistów będą sprzyjać pogłębianiu współpracy oraz wymianie dobrych praktyk.

Dzień III
Edukacja dla pokoju – doświadczenia międzynarodowe

W trzecim dniu Kongresu będzie mieć miejsce prezentacja działań, które instytucje Konsorcjum podejmują lub mogą podjąć czy też zintensyfikować w przyszłości w celu podniesienia jakości kształcenia we współpracy międzynarodowej. Dotyczy to zarówno współpracy badawczo-dydaktycznej zmierzającej do zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wdrażania nowoczesnych rozwiązań metodycznych, jak i możliwości ubiegania się o międzynarodowe akredytacje i wynikające z tego korzyści. Tematem przewodnim będzie edukacja dla pokoju, rozumiana szeroko – jako kształcenie do dialogu, otwartości, tolerancji, mądrego sąsiedztwa. Odbędą się także prezentacje rezultatów intelektualnych wypracowanych w ramach współpracy konsorcjów międzynarodowych, przedstawione zostaną na przykład projekty realizowane w ramach programów Erasmus+, NAWA i EOG oraz projekty finansowane z Funduszy Wyszehradzkich. Zaplanowano również spotkania o charakterze szkoleniowym poświęcone skutecznemu aplikowaniu o międzynarodowe granty dydaktyczne lub badawcze mające wpływ na jakość kształcenia.

Sesja posterowa – Narzędzia, metody, sieci współpracy dydaktycznej

Na posterach zaprezentowane zostaną wyniki projektów prowadzonych przez uczelnie Konsorcjum we współpracy z partnerami zagranicznymi. Część rezultatów ma charakter praktyczny, są to – opublikowane w otwartym dostępie – różnego rodzaju narzędziowniki i materiały dydaktyczne gotowe do wykorzystania w dydaktyce akademickiej. Rezultatem badań prowadzonych przez zespoły projektowe są też różnego rodzaju raporty i rekomendacje dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej dydaktyki akademickiej. Prezentacja sieci współpracujących w ramach poszczególnych projektów może być okazją do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi.

Rejestracja

Niektóre z aktywności Kongresu wymagają rejestracji. Link do rejestracji na poszczególne aktywności Kongresu można znaleźć w zakładce Program.

Zapraszamy do kontaktu

Biuro organizacyjne Kongresu ICEQ:
e-mail: kontakt@iceq.pl

Dyrektorka Organizacyjna Kongresu ICEQ
mgr Magdalena Stryja
magdalena.stryja@us.edu.pl
tel. 32 359 16 55 | kom. 507 096 756
e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

Dyrektorka ds. Promocji Kongresu ICEQ
mgr Ewelina Sporysz
tel. 32 359 13 21 | kom. 781 820 084
e-mail: ewelina.sporysz@us.edu.pl

Organizatorzy