Klauzula Informacyjna RODO dla osób uczestniczących w Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia

W związku z organizacją przez Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia ICEQ w dniach od 18 do 20 października 2023 r. zachodzi konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb właściwej organizacji ww. wydarzenia. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:
Administratorami Pani/Pana danych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Pani/Pana dane w postaci imienia i nazwiska, stopnia i tytułu naukowego, miejsca zatrudnienia, adresu e-mail, numeru telefonu, piastowanej funkcji, będą przetwarzane przez Administratorów, dla potrzeb przeprowadzenia rejestracji na wydarzenie oraz organizacji Kongresu.

1. Administratorzy Danych, z którymi można się skontaktować w następujący sposób:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, administrator.danych@us.edu.pl;
2. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, ado@am.katowice.pl ;
3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, rodoasp@asp.katowice.pl;
4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice;
5. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, RR1@polsl.pl;
6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, iod@sum.edu.pl;
7. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40– 287 Katowice, iod@ue.katowice.pl;

2. Inspektorzy Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, iod@us.edu.pl;
2. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, iod_abi@am.katowice.pl;
3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, rodoasp@asp.katowice.pl;
4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, iod@awf.katowice.pl;
5. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, iod@polsl.pl;
6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, iod@sum.edu.pl;
7. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40–287 w Katowicach, iod@ue.katowice.pl;

3. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz f RODO tj.
1. Pani/Pana dobrowolna zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w postaci zdjęć wykonanych podczas konferencji, w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
2. potrzeba wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, określonych w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie: wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia kongresu, a nie wizerunek poszczególnych osób w niej uczestniczących), w celach promocyjnych i informacyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

5. Odbiorcy Danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy kontakt@iceq.pl
2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności
w przypadku wniesienia sprzeciwu gdy nie występują po stronie Administratora nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku
Niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym rozpowszechnienie mojego wizerunku na zdjęciach, wykonanych podczas Kongresu Jakości Kształcenia ICEQ w dniach 18-20 października 2023 roku, przez Administratorów, w celach informacyjnych i promocyjnych.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku, jego kadrowanie i kompozycję, w następujących celach i formach publikacji: promocji Kongresu na łamach strony internetowej oraz na profilu w mediach społecznościowych Facebook Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć dobra osobiste. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń.

……………………………………, data ……………………………………

czytelny podpis uczestnika

* niepotrzebne skreślić