Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Anglojęzyczna wersja strony na polskojęzyczny tytuł (odstępstwo od standardu WCAG 2.4.2)
  • Na niektórych stronach niepoprawnie działa mechanizm pomijania powtarzających się bloków (odstępstwo od standardu WCAG 2.4.1)
  • Niektóre wprowadzone formuły kodowania mogą nie w pełni współpracować z technologiami asystującymi (odstępstwo od standardu WCAG 4.1.1)

Oświadczenie sporządzono dnia: 4 października 2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności pod telefonem 32 359 19 10 lub mailem pod adresem dostepnosc@us.edu.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków, w których odbywa się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AM)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF)

Politechnika Śląska (PŚl)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

 

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren każdego budynku w którym odbywać się będzie Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Informacje o dostępności wydarzenia