Prelegenci

I edycja

B

 • dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół literatury romantyzmu, dziewiętnastowiecznego podróżopisarstwa oraz polsko-portugalskich relacji literackich i kulturowych. Aktywnie uczestniczy (jak wykonawca lub koordynator) w różnego rodzaju projektach dydaktycznych, zmierzających do podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej (także zdalnej).

 

Yvonne Behrens jest koordynatorem projektu Competences in Health Network Management, a także wykonawcą naukowym w innych międzynarodowych projektach w Instytucie Zdrowia i Spraw Społecznych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych FOM (Essen, Niemcy). Jej zainteresowania badawcze dotyczą demencji i migracji, jak również promocji zdrowia i partycypacji społecznej grup zagrożonych.

Wydział Artystyczny, Katedra Intermediów i Scenografii

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Judyta Bernaś – artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

W swej twórczości podejmuje problem cielesności jako dylematu opartego na dualizmie fizyczności i metafizyki. Wykorzystuje wieloznaczność interpretacji dzieła sztuki jako medium zmuszające odbiorcę do ponownego przemyślenia relacji pomiędzy sacrum i profanum. Studiuje zagadnienie kobiecości w kontekstach kwestionujących jej dotychczasowe pojmowanie, usankcjonowane kulturową konwencją i religią.

Jest profesorem uczelni w Katedrze Intermediów i Scenografii, współprowadzącą Pracownię Działań Multigraficznych prof. dr hab. Ewy Zawadzkiej. Od roku 2016 prowadzi zajęcia na interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym kierunku arteterapia (Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach). W latach 2016–2020 Prodziekan Wydziału Artystycznego, od roku 2020 Dziekan tegoż Wydziału.

 • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof UŚ, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta UŚ
 
Doktor habilitowany nauk prawnych, prowadzi badania naukowe w obszarze interpretacji prawa oraz na styku prawa i bioetyki. Rzeczniczka Praw Studenta i Doktoranta UŚ w kadencji w kadencji 2020-2024. Prawniczka – radczyni prawna. Terapeutka Gestalt i Mindfulness-Based Cognitive Therapy w procesie szkolenia, trenerka rozwoju osobistego, certyfikowana tutorka i mentorka. Absolwentka programu UE oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej “Masters of Didactics”  realizowanego przez University of Aarhus, realizatorka programu “Masters of Didactics – tutoring w cyklu studiów”. Absolwentka licznych kursów i szkoleń kompetencji dydaktycznych. Działaczka społeczna i edukatorka w obszarze równości, praw mniejszości, zwłaszcza płciowych. Aktywistka praw zwierząt. 

 

 • dr Maciej Bożek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

Koordynator Laboratorium WNS – od ponad dekady dydaktyk w zakresie psychologii śledczej i sądowej. Propagator wielu nowatorskich metod dydaktycznych, miłośnik gamifikacji i pracy tutorskiej. W ramach zainteresowań zawodowych prowadzi projekty badawcze nakierowane na optymalizację doświadczenia edukacyjnego studentów przy użyciu najnowocześniejszych metod opartych o pomiar psychofizjologiczny. 

Dr inż. Dariusz Buchczik od ponad 20 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Brał udział w realizacji wielu projektów edukacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich związanych z kształceniem studentów w zakresie automatyki i robotyki. Jest współautorem i kierownikiem projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” realizującego program nowoczesnych form kształcenia zorientowanego projektowo.

Od początku kariery zawodowej pracowała w instytucjach publicznych na szczeblu rządowym. Doświadczenie zawodowe w zakresie szkolnictwa wyższego zdobywała jako Dyrektor Generalny MNiSW w latach 2016-2019, a następnie jako Wiceminister MNiSW w latach 2019-2021, w okresie tym odpowiadała za m.in. strategia wdrażania reformy strukturalnej we współpracy z uczelniami, organizacjami studenckimi i doktoranckimi w ramach Narodowego Kongresu Nauki 2016-2020. Współautorka modelu szkół doktorskich oraz Research University – Excellence Initiative. 0d 2022 członkini zarządu EuroScience. Pełnomocnik ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. 

Członkini Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018-2021). Laureatka nagrody Pro Juvenes Parlamentu Studentów RP w kategorii przyjaciel samorządu studenckiego. Profile badawcze: doktryny polityczne, polityki publiczne i systemy polityczne. W obszarze kształtowania polityki publicznej: deliberacja, zmiany klimatyczne, zarządzanie w szkolnictwie wyższym i nauce, systemy akademickie w odniesieniu do Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich (EUI), rad uczelni i wolności akademickiej

Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Politechnika Śląska

Doktor habilitowany nauk technicznych oraz doświadczony nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na wielu polskich i zagranicznych Uczelniach. Aktywny ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytujący ekspert ds. koordynacji programów nauczania w ramach CEEPUS. Koordynował i wdrażał Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz do roku 2020 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, następnie pełnił funkcję koordynatora ds. programów studiów w Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Autor kilku nowych specjalności kształcenia dla kierunku transport oraz wielu nowych przedmiotów i form kształcenia. Współautor podstaw programowych w zawodach związanych z transportem, logistyką i obsługą pojazdów (IV poziom PRK).

C

Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w SUM, jako przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca Komisji Dydaktycznej dla kierunku kosmetologia, członek Komisji Dydaktycznej dla kierunku farmacja, członek Zespołu ds. Szkolenia Specjalizacyjnego w ramach kształcenia podyplomowego dla farmaceutów, a także jako członek podmiotów uprawnionych po pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących w grupie kwalifikacji rynkowych „zdrowie”.

 • dr Maciej Cholewa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Adiunkt w Katedrze Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Artysta sztuk wizualnych. Autor instalacji, video, grafik oraz fotografii. W swoich badaniach skupia się na tematach związanych z szeroko pojętą peryferyjnością, tożsamością lokalną oraz estetyką wernakularną. Bazuje na własnych mikronarracjach oraz przetworzeniu zasłyszanych historii oraz kontekstów. Mieszka w Radzionkowie, małym mieście, które traktuje jako ważne źródło odniesień i inspiracji.

Twórca projektu Pozdrowienia z małego miasta: https://www.instagram.com/pozdrowienia_z_malego_miasta/

Dr Marloes Cornelissen Aydemir jest historykiem, a obecnie pracuje jako wykładowca kursów dla studentów pierwszego roku z zakresu nauk społecznych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Człowiek i społeczeństwo na Uniwersytecie Sabanci w Stambule w Turcji, gdzie uzyskała również tytuł doktora. Jest członkiem Dyrektoratu Rozwoju Fundacji. Wcześniej pracowała jako stypendystka podoktorancka w Leiden Institute for Area Studies na Leiden University. Obszary jej zainteresowań to wczesnonowożytna historia Imperium Osmańskiego, historia kultury, kultura konsumpcyjna i kultura materialna. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się obecnie na kulturze materialnej dyplomacji. Szczególnie interesuje ją tworzenie ćwiczeń zorientowanych na studenta, które wykorzystują historyczne materiały źródłowe.

Wieloletnie doświadczenie działalności w różnych organizacjach studenckich (IAESTE, Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej, Rada Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej, Studenckie Forum BCC) i nie tylko pozwoliło mi uzyskać unikatowe kompetencje, które stale przekuwam na swoją aktywność biznesową. Zaczynając jako osoba wpływająca na rozwój biznesów cudzych podjąłem się rozwoju własnego. Od 2017 roku, wraz ze wspólnikiem, sukcesywnie realizujemy ambitnie postawione cele wspinając się na wyżyny biznesowego świata. Jesteśmy gwarantem wzrostu rozpoznawalności oraz sprzedaży dla naszych klientów. Równolegle wspieram konferencje Inżynierii Biomedycznej oraz odpowiadam za prowadzenie szkoły programowania code_sensei w Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Uwielbiam “łączyć kropki” zarówno w swojej aktywności biznesowej jak i dla biznesów moich partnerów biznesowych.

D

Jan Folkert Deinum jest starszym doradcą edukacyjnym na Uniwersytecie w Groningen. W ostatnich latach był odpowiedzialny za zespół wsparcia edukacji online na tej uczelni podczas pandemii COVID. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, przywództwa akademickiego i Learning Analytics. W odniesieniu do tego ostatniego jest odpowiedzialny za wdrożenie Learning Analytics na swojej uczelni, w celu zapewnienia wszystkim rodzajom decydentów, od studentów i nauczycieli do doradców naukowych i kierownictwa wyższego szczebla włącznie, danych edukacyjnych w sposób, który jest właściwy dla podejmowania decyzji na każdym z tych poziomów. Innym projektem dotyczącym danych o studentach, za który jest odpowiedzialny, jest StudentLines, mający na celu gromadzenie danych o studentach i absolwentach różnych uniwersytetów w północnej części Holandii, co umożliwia prowadzenie podłużnych badań kohortowych przez naukowców i decydentów. Ponadto prowadzi zajęcia z przywództwa edukacyjnego na uniwersytetach w RPA i w Polsce oraz jest doradcą uniwersytetów w Europie, Afryce i Azji.

 • Giota Digkoglou, kierownik projektów, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Macedońskiego, Grecja

Giota Digkoglou jest badaczem i kierownikiem projektów pracującym przy realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. Jest szczególnie zaangażowana w projekty dotyczące promocji odpowiedzialnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację, a także opracowuje programy edukacyjne, które wspierają ciągły rozwój zawodowy i osobisty. Jest doktorantką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Macedońskiego, specjalizuje się w łączeniu wielokryterialnej analizy decyzji z teorią argumentacji w przedsiębiorstwach.

 

kulturoznawca, socjolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na polu kultury i sztuki, w takim też zakresie prowadzi wykłady na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Obok pracy badawczej i dydaktycznej ważnym aspektem jego działalności są różne formy organizacji i współpracy na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym (jak np. z Narodowym Centrum Kultury). W zakresie działalności artystycznej posiada dorobek w dziedzinach malarstwa, literatury i fotografii. 

https://orcid.org/0000-0003-1838-7197 

E

Emre Erol jest adiunktem historii na Wydziale Sztuki i Nauk Społecznych Uniwersytetu Sabancı (Stambuł). Jest również dyrektorem Foundations Development Program, który koordynuje program nauczania w Uniwersytecie Sabancı. Uzyskał doktorat w Leiden University’s School of Middle Eastern Studies. Studia magisterskie (historia) i licencjackie (nauki polityczne) ukończył na Sabanci University. Jego rozprawa doktorska została opublikowana jako książka zatytułowana The Ottoman Crisis in Western Anatolia / Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State przez I.B. Tauris w 2016 roku. W latach 2009 – 2016 pracował na różnych wydziałach Uniwersytetu w Lejdzie. Przyczynił się do powstania School of Middle Eastern Studies, International Studies oraz International Honours College Uniwersytetu w Lejdzie w Hadze (LUC). Prowadził zajęcia z zakresu historii, studiów regionalnych, politologii i filozofii.  Ostatnio prowadzi przede wszystkim kursy historii świata jako podstawy programowej Sabancı University. Jego główne obszary zainteresowań to późna historia osmańska, współczesna historia Turcji, migracje i kapitalizm we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, porównawcze studia regionalne, historia świata i nacjonalizmy.  Poza pracą dydaktyczną zajmuje się projektami badawczymi i konsultacjami.

F

 • Dr Jacek Francikowski, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

Jacek Francikowski – adiunkt w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fizjologii, neurobiologii i etologii zwierząt; zainteresowania dydaktyczne dotyczą testowania i wprowadzania narzędzi cyfrowych wspierających dydaktykę akademicką.

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Francuz, Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Od początku swojej pracy zawodowej zaangażowany w działalność organizacyjną w Uczelni m.in. jako członek Rady Wydziału Lekarskiego; członek Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji, członek Rady Programowej na kierunku lekarskim, członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla programu nauczania w języku angielskim, członek Senatu SUM, członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W kadencji 2017-2020 członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

 

 • Prof. Luigi Frezza, profesor socjologii, Uniwersytet w Salerno, Włochy

Luigi Frezza (Gino Frezza, jak podpisuje swoje publikacje) jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Salerno. Był koordynatorem merytorycznym międzynarodowych projektów. Jego prace badawcze są poświęcone związkom pomiędzy różnymi rodzajami mediów audiowizualnych – szczególnie kinem, komiksem i telewizją. Jest autorem 15 monografii i licznych artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych z zakresu między innymi kultury włoskiej i amerykańskiej, tradycji w różnych fazach rozwoju mediów i technologii komunikacyjnych, złożoności komunikacji pomiędzy użytkownikami i tekstami w mediach audiowizualnych, przemianami mediów, które zaszły pomiędzy erą analogową a cyfrową, figurami i procesami komunikacyjnymi w kinie, telewizji i komiksach w XX wieku. W latach 2017 – 2020 był koordynatorem włoskich socjologów kultury i komunikacji zrzeszonych w AIS (Włoskie Towarzystwo Socjologiczne).

 

G

Doktor; doświadczony starszy badacz i analityk danych; ekspert projektowania ankiet CX – EX – UX , wizualizacji danych i analizy danych tekstowych – Współpraca z dużym panelem europejskich firm z różnych sektorów, takich jak m.in. L’Oreal, Louis Vuitton, HSBC, Credit Agricole, Daimler, Salomon, Decathlon

H

 • Dr Alexandra R. Harrington , Lancaster University, Wielka Brytania, przewodnicząca IUCN WCEL Agreement on Plastic Pollution Task Force

Aleksandra R. Harrington jest wykładowczynią prawa w Lancaster University Law School. Jest przewodniczącą IUCN World Commission on Environmental Law Agreement on Plastic Pollution Task Force, dyrektorką Studies for the International Law Association of Colombia. Ostatnio pełniła funkcję Fulbright Canada Research Chair in Global Governance. Jest autorką następujących publikacji: International Organizations and the Law (2018), International Law and Global Governance: Treaty Regimes and Sustainable Development Goals Interpretation (2021), Just Transitions and the Future of Law and Regulations. Regularnie prowadzi konsultacje dla rządów i organizacji międzynarodowych w sprawach prawnych związanych ze zmianami klimatu, kwestiami zarządzania, prawem środowiskowym, zrównoważonym rozwojem i prawami człowieka. 

Managerka z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z polskimi i zagranicznymi startupami. Obecnie dyrektor rozwoju produktu w projekcie badawczo-rozwojowym w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Swoje zainteresowania związane z problematyką zarządzania w szkołach wyższych realizuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce pracowała między innymi w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Polska Innowacyjna, Prezes Fundacji Akademickiej.

Rick Huizinga jest specjalistą ds. edukacji i trenerem nauczycieli (uniwersyteckich) na Uniwersytecie w Groningen (Holandia). Specjalizuje się w stosowaniu aktualnych badań nad rozwojem nauczycieli w programach praktycznych w celu wspierania nauczycieli poprzez coaching, obserwację i szkolenia. Działania te obejmują projektowanie programów takich jak University Teaching Qualification i Senior Teaching Qualification na UG, jak również programu Masters of Didactics we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy w Groningen, Rick kierował ogólnouniwersyteckimi działaniami w zakresie edukacji międzykulturowej na Uniwersytecie Emory (USA). Rozpoczął swoją karierę w Korei Południowej jako dyrektor w ośrodku Uniwersytetu Minnesoty w Seulu, a następnie pracował na pokrewnych stanowiskach w Stanach Zjednoczonych, Korei i Finlandii. Podczas badań nad rozwojem nauczycieli w Finlandii był również współautorem dwóch wydań podręcznika do nauki języka angielskiego w szkole średniej, przeznaczonego do użytku w fińskich szkołach publicznych.

J

Ewa Jarosz, profesor tytularna w dziedzinie nauk społecznych, prorektorka ds. rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kieruje pracami w zakresie kreowania i wdrażania polityki równości i równoważności w Uniwersytecie Śląskim, w tym zespołu wdrażającego Plan Równości  Płci. Kieruje międzynarodowym projektem Gender Equality Program in Academia – Raising Diversity [GEPARD]. Pedagożka,  badaczka w obszarze praw dziecka, w szczególności partycypacji społecznej młodych ludzi oraz przemocy wobec dzieci. Autorka wielu artykułów naukowych oraz książek. Laureatka nagród naukowych – ministerialnych i towarzystw naukowych. Członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Doradczyni Rzecznika Praw Dziecka w latach 20011-2018, autorka corocznych raportów  Rzecznika Praw Dziecka na temat postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu. Absolwentka programu UE oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej “Masters of Didactics Fundamentals”  realizowanego przez University of Groningen, realizatorka programu “Masters of Didactics – tutoring w cyklu studiów”. Absolwentka kursów i szkoleń kompetencji dydaktycznych. Certyfikowana tutorka. 

 
 • Prof. dr hab. Jolanta Jastrząb, Wydział Artystyczny, Katedra Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice

Jolanta Jastrząb – profesorka sztuk plastycznych, od początku związana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, kierowniczka Środowiskowych Studiów Doktoranckich tejże uczelni, koordynatorka z ramienia ASP interdyscyplinarnego, międzyuczelnianego kierunku arteterapia (Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach). Artystka wizualna, od 2010 roku realizuje projekty artystyczne w działaniach terapeutycznych. Jej najnowsze badania dotyczą strategii diagnozy i weryfikacji w działaniu arteterapeutycznym przez sztuki wizualne a także włączania aktywności twórczej, opartej na sztukach pięknych w sam proces pomocy. Jest innowatorką projektu Inowacyjna w skali kraju metoda aktywizacji twórczej seniorów w oparciu o artyfikację.

Tytuł: Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych.

 

K

 • Ksawery Kaliski, Wydział Projektowy, Katedra Nowych Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Ksawery Kaliski – w 2002 ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuki za pracę interaktywną wykorzystującą sztuczną inteligencję PR•OR•OK. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Jest Kierownikiem Katedry Nowych Mediów na macierzystej uczelni. Od 2003 roku prowadzi firmę Artmediale zajmującą się szeroko rozumianym designem, rzeźbą i sztuką multimediów. Współpracuje z projektantami, informatykami i muzykami przy zaawansowanych projektach multimedialnych związanych z przestrzenią interaktywną oraz autorskimi interfejsami. Dla UNESCO stworzył opracowanie prezentacji multimedialnej Pamięć Polski – Pamięć Świata. Jest autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Chopina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wystawy nowych sal w Kopalni Soli „Wieliczka” (UNESCO). W ramach międzynarodowej kolekcji sztuki art+science stworzył interaktywną instalację EON dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest twórcą mappingu przestrzeni tematycznych wystawy stałej Panteonu Śląskiego w Archikatedrze w Katowicach (projekt wspólnie z Romanem Kalarusem). Zrealizował wiele czołówek oraz animacji do filmów kinowych i telewizyjnych.

 

Yuki Kaneko jest astrofizykiem i instruktorem w Dyrektoracie Rozwoju Fundacji na Uniwersytecie Sabancı.  Prowadzi i koordynuje kursy naukowe dla studentów pierwszych lat w ramach podstawowego programu nauczania w tym uniwersytecie.  Uzyskała tytuł doktora fizyki na Uniwersytecie Alabama w Huntsville i pracowała naukowo w USA. Po przyjeździe do Turcji uczyła w szkole średniej dla uzdolnionych uczniów, po czym dołączyła do Sabancı University w 2009 roku.  Jej zainteresowania badawcze obejmują wysokoenergetyczne zjawiska astrofizyczne oraz edukację naukową. Yuki Kaneko organizuje różnego rodzaju szkolenia/warsztaty w zakresie edukacji STEM na poziomie college’u z zastosowaniem podejścia aktywnego uczenia się w szkolnictwie wyższym.

 • Dr Jolanta Klimczak, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Jolanta Klimczak – doktor nauk socjologicznych, socjolożka i edukatorka. Autorka wielu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach wieloautorskich, współautorka i współredaktorka monografii na temat gender, dyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, komunikacji medialnej i animacji społecznych. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych (FP7, EU), międzynarodowego projektu dydaktycznego oraz kierowniczka grantu krajowego. Wykłada socjologię płci, studia medialne, prowadzi warsztaty antysyskryminacyjne. 

Uczestniczy w pracach zespołu wdrażającego plan równości płci dla Uniwersytetu Śląskiego  

https://orcid.org/0000-0003-1167-2921

 

Zsófia Kollányi posiada tytuł doktora w zakresie analizy polityki społecznej Uniwersytetu Eötvös Loránd (ELTE) w Budapeszcie oraz tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie. Od około dziesięciu lat prowadzi zajęcia z zakresu zdrowia i polityki zdrowotnej oraz ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych ELTE. Jej głównym obszarem zainteresowań zawodowych są nierówności społeczne i zdrowotne, złożoność zdrowia oraz wyzwanie, w jaki sposób wykorzystać wszystkie te aspekty w tworzeniu polityki. Jest zaangażowana w kilka projektów badawczych, głównie związanych z opartymi na społeczności, partycypacyjnymi, publicznymi badaniami i rozwojem w zakresie zdrowia.

 • dr hab. Dominika Kowynia, Wydział Artystyczny, Katedra Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dominika Kowynia – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pracuje na Wydziale Artystycznym, na kierunku Malarstwo, gdzie od tego roku prowadzi pracownię dyplomującą. 

Pracuje w medium malarstwa, łącząc w realizacjach wątki autobiograficzne, literackie i narracje dotyczące otaczającej nas rzeczywistości politycznej i społecznej. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych.

Koordynatorka wystawy „Przepływ. Dwa kierunki”.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor generalny Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, a także wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „eseistyka” za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wydał również: Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego (1999), Znakowanie trawy albo praktyki filologii (2011), Dobrze się myśli literaturą (2016) oraz Wiele tytułów (2019). Opracował edycję powieści Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii Biblioteki Narodowej (2004).

Przewodniczący Nagrody Literackiej Nike w 2015 r. a w latach 2012 – 2015 członek jury tejże Nagrody. W 2016 jego książka Dobrze się myśli literaturą została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Razem z Ewą Niewiadomską prowadzi podcast Poczet Pisarzy Polskich. 

 • Prof. dr hab.  Katarzyna Krasoń, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Katarzyna Krasoń – profesor tytularna (UŚ i AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach). Członkini Honorowa i Ekspert Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2010 roku; Dyrektor Instytutu Pedagogiki UŚ w latach 2007-2012; Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ w kadencjach 2012-2016 i 2016-2019, Członkini dwóch Sekcji: Edukacji Elementarnej oraz Pedagogiki Sztuki KNP PAN. Jej zainteresowania badawcze dotyczą ekspresji twórczej i artystycznej (teatr, film, muzyka, taniec) w edukacji i terapii. Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Współtworzy program międzyuczelnianego kierunku studiów licencjackich arteterapia oraz uczestniczy w projektach realizowanych w ASP w Katowicach, których efektem są dwie publikacje z 2022 roku: Z sobą i o sobie – czyli spotkanie z pacjentem (tom 1) oraz Artyfikacja jako strategia aktywizacji twórczej seniorów.

Tytuł: Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych 

 
 • Dr hab. Justyna Kucharczyk, Wydział Projektowy, kierunek Wzornictwo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Pełni funkcję prorektora ds badań i współpracy. Prowadzi Pracownię Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania i aktywność zawodowa koncentruje się na projektowaniu systemów informacji wizualnej. W projektowaniu interesuje ją definiowanie potrzeb i odpowiadanie na wyzwania metodami projektowymi. Realizowała między innymi systemy informacji dla: Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, NOSPR w Katowicach, Solarku w Kleszczowie, Parku Śląskiego w Chorzowie, budynków ASP w Katowicach, Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie czy dla Związku Transportu Miejskiego w Katowicach. Bierze czynny udział w konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia. Współprowadzi studio projektowe Tukej.

Panel tytułu “Jak uczyć kreatywności? Jakość kształcenia młodych naukowców pod kątem pracy w sektorze innowacyjnej gospodarki”.

Magdalena Kudewicz-Kiełtyka – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim, Marketingu i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Akademii Dyplomacji. Od 2013 roku pracuje na Politechnice Śląskiej, gdzie w pierwszych trzech latach zajmowała się rekrutacją cudzoziemców oraz promocją międzynarodową, a od 2016 roku kieruje Biurem Rozwoju uczelni. W ramach działalności jednostki odpowiada przede wszystkim za realizację projektów strategicznych, w tym w obszarze pozyskania międzynarodowych akredytacji kierunków studiów oraz monitorowanie strategii rozwoju uczelni, gromadzenie i raportowanie danych na potrzeby różnego rodzaju rankingów, a także koordynowanie projektów rozwojowych finansowanych z różnych źródeł, w tym z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Tytuł prezentacji: Wpływ akredytacji międzynarodowych na podnoszenie jakości kształcenia – praktyczne doświadczenia w wybranych dyscyplinach. Lider obszaru UE.

 

Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urząd Miar Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r. przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie (w latach 2016-2019) pracował m.in. w Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz był Przewodniczącym Zespołu Doradczego Ministra Edukacji i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych tj.: PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych dr. Kurkiewicza należą: polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, innowacje w sektorze B+R oraz współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. Reprezentował Polskę w licznych gremiach UE.

Fundacja Młodej Nauki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (Politechnika Warszawska). Prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, innowacyjnych form kształcenia, e-learningu, zarządzania projektami. Współzałożycielka i prezes Fundacji Młodej Nauki. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do niedawna na Politechnice Warszawskiej pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Innowacyjnych Form Kształcenia, kierowała Działem Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. W latach 2013-2015 Kierownik Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych na Politechnice Warszawskiej. Była także wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców (III i IV kadencji, 2012-2015), przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011) oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów (2009).

 

L

Edyta jest dyrektorem Biura Internacjonalizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przez ostatnie 20 lat angażuje się w różnorodne działania związane z procesem internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego. Koordynowała i uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach z udziałem uczelni, absolwentów i pracodawców. Jest również współzałożycielką i członkiem zarządu Silesian Universities Network (SUN).

Od 2018 roku współpracuje z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) jako ekspert i konsultant. Od 2002 roku jest związana z European Association of International Education (EAIE), obecnie została wybrana do Rady Ogólnej EAIE (General Council) na kadencję 2022-2024.

NA UE Katowice koordynuje prace zespołów ds. pozyskiwania akredytacji międzynarodowych m.in. CEEMAN (przyznane w 2020 roku), EFMD (przyznane w 2022 roku) oraz AACSB (w trakcie). 

 
 • dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Pracowni ilustracji i Pracowni informacji wizualnej oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Studiu Projektowania Graficznego. Autorka znaków graficznych, identyfikacji wizualnych, kalendarzy, plakatów, layoutów publikacji, stron internetowych i prezentacji multimedialnych. Specjalizuje się w projektowaniu informacji wizualnej. Ma w dorobku opracowanie systemu dokumentów dotyczących przebiegu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, projekt Nowe formularze sądowe – zestaw interaktywnych infografik i wzorów dokumentów prawniczych, zrealizowany we współpracy z instytutem INPRIS i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz wizualizacje budżetu Katowic w latach 2016–2022.

Od 2019 roku jest promotorką doktoratu Michała Justyckiego. To doświadczenie pozwoliło jej lepiej zrozumieć Kulturę Głuchych a także zająć się edukowaniem w zakresie projektowania uniwersalnego. W wyniku współpracy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ze środowiskiem osób głuchych powstało szereg prac wspomagających komunikację między osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Prace były prezentowane m.in. w Muzeum Śląskim w Katowicach w 2020 roku w ramach Festiwalu Sztuka Łączenia.

 
 • dr Roman Lewandowski, Adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Roman Lewandowski – krytyk i teoretyk sztuki. Autor ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych, a także kilkuset projektów wystawienniczych w galeriach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Efekt pasażu. Konfrontacje i negocjacje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych” (Katowice 2018). W działalności teoretycznej zajmuje się w szczególności tematyką antropologii tożsamości i podmiotowości oraz jej ikonograficznego zobrazowania w świecie sztuki współczesnej.

 • dr Marta Lisok, Zakład Teorii i Historii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i filozofii Uniwersytetu Śląskiego, adiunktka w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2018 r. obroniła pracę doktorską na temat niewizualnych dziełach sztuki polskiej przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Marii Hussakowskiej. Autorka książki Dzikusy. Nowa sztuka ze Śląska (2014) i licznych tekstów o sztuce, publikowanych na łamach czasopism: „Dwutygodnik”, „Fragile”, „Art&Buisness”. Redaktorka publikacji m.in.: On or out the grid (2022), Najbardziej na świecie (2022) Głębokie słuchanie  (2019), Próba sił (2018), Przesilenia (2017), Widmo (2016), Mocne stąpanie po ziemi(2015), Nocne aktywności (2014), O powstawaniu i ginięciu (2014), Mleczne zęby (2013), Drobnostki (2012), Nic nie widać (2011). Redaktorka działu sztuki dwutygodnika „Artpapier” (2006–2009). Kuratorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Bunkrze Sztuki w Krakowie, BWA w Tarnowie,  BWA w Olsztynie, Galerii Szara Kamienica w Krakowie, Rondzie Sztuki w Katowicach, CSW Zamek Ujazdowski. W latach 2018–2021 kierowniczka Działu Programowego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Doktorską Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.

 

M

 • Dr hab. Łukasz Machura, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dr hab. Łukasz Machura jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brał udział w szeregu projektów popularyzujących umiejętność programowania skierowanych do uczniów zarówno szkół wyższych jak i średnich (Od Algorytmu do Zawodowca, pRobot, CyberMil). Był liderem projektu CC Infinite (Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students). Jest jednym z głównych pomysłodawców interdyscyplinarnego kierunku Komunikacja Cyfrowa, który z powodzeniem realizowany jest na UŚ od 2020 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu programowania zarówno studentów kierunków ścisłych jak i humanistycznych, które zdobył opracowując i ucząc między innymi kursów programowania, algorytmów, analizy szeregów czasowych czy metod numerycznych.

 
 • dr Anna Machwic

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Od 2003 roku uczy studentów projektowania, a od 2013 roku jestem kierownikiem Pracowni Ilustracji w macierzystej uczelni.

Książka dla dzieci jest jej pasją i obszarem zainteresowań naukowych. Występowała na międzynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in) Visual Communication w Warszawie (2014), Illustration Research w Krakowie (2012), Laughter in Visual Communicationw Warszawie (2016). Prowadziła w kraju i zagranicą warsztaty i wykłady dotyczące ilustracji m.in. w North Wale School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia).

Zajmuje się propagowaniem wartościowej książki dla dzieci, będąc kuratorem konkursu Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzyszącej mu konferencji Książka dla dzieci – jak to się robi? Wydarzenia te, organizowane przez ASP w Katowicach od 2008 roku (co dwa lata) są przeglądem aktualnych tendencji w zakresie projektowania książek dla najmłodszych. 

 

Wydział Humanistyczny, Centrum Dydaktyki i Tutoringu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykładowczyni akademicka w Uniwersytecie Śląskim w Wydziale Humanistycznym, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół literatur anglojęzycznych oraz przekładu jako zjawiska kulturowego. Koordynatorka Centrum Dydaktyki i Tutoringu. Koordynatorka różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych zmierzających do podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej. Członkini Komitetu Sterującego w projekcie Transform 4 Europe.  Absolwentka zorganizowanych przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej programów„Masters of Didactics Fundamentals” oraz „Masters of Didactics: Educational Leadership” oraz “Masters of Didactics: Train the Trainers”. Absolwentka certyfikowanych kursów i szkoleń z zakresu dydaktyki akademickiej, tutoringu oraz dydaktyki spersonalizowanej. Koordynatorka projektu Mistrzowie Dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Tłumacz ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Doktorat w Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014 tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. Od ukończenia studiów w Instytucie Matematyki UW, 1999-2000 dyrektor tej jednostki. 2005-2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism “Delta” i “Algebra and Discrete Mathematics”. 2007-2009  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2018–2021.

Od 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu. Od 2012 roku członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.

 

Administrator/Progamista w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; dba o jakość, przejrzystość i pozycjonowanie strony internetowej.

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Wykładowczyni akademicka w Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Edukatorka i ewaluatorka projektów  dydaktycznych i społecznych, aktywnie działająca w III sektorze. Inicjatorka, koordynatorka, realizatorka wielu projektów (w tym realizowanych w partnerstwach międzynarodowych), mających na celu podnoszenie jakości dydaktyki  akademickiej, a także edukacji pozaformalnej  i edukacji szkolnej. Uczestniczy w pracach zespołu przygotowującego plan równości płci dla Uniwersytetu Śląskiego.

 • Dr Joanna Maszybrocka, Dyrektor kierunków Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Joanna Maszybrocka to nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.  Jej zainteresowania badawcze związane są z addytywnym wytwarzaniem zaawansowanych materiałów. Autorka ponad 60 prac naukowych, koordynator 1 projektu badawczego, promotor pomocniczy w dwóch pracach doktorskich. Od 2011 roku intensywnie zaangażowana w działalność dydaktyczną i organizacyjną, która ma być odpowiedzią Uczelni na zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym i gospodarczym. Jej działania skupiają się na doborze metod i technik nauczania, które pozwolą wyposażyć absolwentów w kompleksowy zestaw umiejętności, łączący m.in. takie elementy jak inżynieria materiałowa, mechatronika, informatyka, inżynieria biomedyczna z jednoczesną umiejętnością zrozumienia całości procesu technologicznego. Ponadto dr Maszybrocka zaangażowana jest w proces wdrażania i rozwoju systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim.

 
 
 • dr hab. Paweł Mendrek prof. ASP, Wydział Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Kierownik Katedry Intermediów i Scenografii

Współprowadzący Pracownię Działań Interdyscyplinarnych, obszar narracji wizualnej i eksperymentu filmowego. Twórca obrazów z elementami kolażu, autor fotografii, rysunków oraz filmów. Absolwent grafiki katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz malarstwa i filmu na Universitat fuer Angewandte Kunst w Wiedniu. Stypendysta Academy of Art College w San Francisco oraz dwukrotny finalista Strabag Award. Pracuje również jako kurator, redaktor i producent projektów artystycznych, kluczowym projektem jest międzynarodowy projekt Parallax otwierający wielopoziomową debatę akademicką na temat roli instytucji i procesów kształcenia artystycznego realizowany od 2015 roku we współpracy z Chelsea College of Arts z Londynu, HDK Valand z Goteborga.

 
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Arkadiusz Mężyk – profesor nauk technicznych. Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, na której również obronił doktorat.  Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Kierował wieloma projektami naukowymi, m.in. realizowanymi z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Prof. A. Mężyk jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych. 

 
 • Dr hab. inż. Michał Mierzwa, Dyrektor kierunków studiów (I i II stopnia) fizyki, Kierownik studiów doktoranckich z fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. inż. Michał Mierzwa jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Brał udział w wielu projektach dydaktycznych zarówno w roli autora materiałów dydaktycznych jak i pełniąc funkcje nadzoru merytorycznego. Koordynator merytoryczny w projektach “pROBOT”, PiN oraz “Od Algorytmu do Zawodowca”, współautor podręcznika oraz materiałów dydaktycznych w projektach “Od Algorytmu do Zawodowca”, iCSE, CC-Infinite.

Jest współautorem koncepcji oraz programów studiów na kierunkach Informatyka Stosowana oraz Komunikacja Cyfrowa (współprowadzony z Wydziałem Humanistycznym UŚ). Pełni funkcje dyrektora kierunków studiów (I i II stopnia) fizyki oraz kierownika studiów doktoranckich z fizyki.

 

N

Uniwersytet w Salerno, Włochy 

Marco Navarra jest doktorem zajmującym się socjologią procesów kulturowych, członkiem “Media Culture Society” Study Center na Uniwersytecie w Salerno (Centrum kieruje Prof. Gino Frezza). W ciągu ostatnich dziesięciu lat uczestniczył w europejskich badaniach i innowacyjnych projektach z zakresu edukacji ustawicznej, umiejętności cyfrowych, e-learningu, problemów z zakresu równości płci. Doprowadził do powstania publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Campanii. Jest wykładowcą z zakresu planowania kulturowego i zarządzania projektami zarówno w instytucjach włoskich, jak i zagranicznych.

O

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW w Warszawie.  Od 2016 r. jest uczestnikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz pracuje, jako asystent naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW. Za badania nad opracowaniem znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym otrzymał nagrodę w kategorii Młody Wynalazca w  ramach konkursu Lider Innowacji.

P

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-1992 był na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Twente w Holandii, gdzie w 1992 r. obronił doktorat z chemii. W 2005 r. habilitował się na UW. Działalność naukowa dotyczy zjawiskach transportu w układach elektrochemicznych i wykorzystania metod sztucznej inteligencji w elektrochemii.

W latach 1994-2010 zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Chemii UW, od 2010 pracuje na stanowisku profesora UW. W latach 2005-2010 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Chemii, 2008-2012 prorektora UW, a następnie rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP, 2012-2016), członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP, 2012-2020), przewodniczącego Komisji Organizacji i Legislacji KRASP (2014-2020) i członka Komisji Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (od 2016 do chwili obecnej). W latach 2016-2020 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. W bieżącej kadencji 2020-2024 przewodniczy w KRASP Zespołowi ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich.

Od 2019 r. wchodzi w skład zarządu (Board) European University Association (EUA). Od 2020 r. jest również członkiem zarządu (Governing Board) Magna Charta Observatory w Bolonii. Od 2022 r. przewodniczy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
 • Dr Magdalena Piotrowska-Grot, Koordynatorka Centrum Dydaktyki i Tutoringu UŚ 

Magdalena Piotrowska-Grot – doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują poezję polską drugiej połowy XX wieku, postsekularyzm i kategorię poetyckiego zaangażowania. Koordynatorka Centrum Dydaktyki i Tutoringu Uniwersytetu Śląskiego, wykładowczyni akademicka, edukatorka zaangażowana w rozwój dydaktyki akademickiej.

 

Dr inż. Marzena Podgórska, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi oraz koncepcji project based learning w edukacji studentów. Członek zespołów projektowych, certyfikowany project manager. Współautor i członek zespołu projektowego „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, w tym koordynator programu nowoczesnych form kształcenia zorientowanego projektowo.

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej. W latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej. Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”. Od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Autor artykułów wydawanych w Polsce i za granicą, w tym przez Cambridge University Press. Członek Rady Naukowej International Institute for Interdisciplinary Studies, USA. Członek grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy gov.tech/KPRM. Oficjalny delegat Worldskills Poland. Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo w 2007 na Uniwersytecie Warszawskim oraz habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w 2022 na Politechnice Śląskiej. Muzyk, kompozytor, autor oraz członek ZAiKS.

 • Dr Magdalena Półtorak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magdalena Półtorak – wykładowczyni akademicka, doktorka nauk prawnych, dyrektorka kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration oraz Administrowanie Środowiskiem. Autorka i współautorka publikacji poświęconych prawom człowieka, gwarancjom równości płci oraz grupom szczególnie wrażliwym (vulnerable persons) w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźczyń. Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych projektów naukowych i dydaktycznych (JUST, NCN, Erasmus+). Koordynatorka modułów: „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie” oraz „Prawa kobiet”. 

Członkini zespołu opracowującego i wdrażającego Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

 

Maria Próchnicka jest pracownikiem  Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1980, obecnie na stanowisku profesora uczelni. Jest specjalistką w zakresie informatologii. Tematyka prowadzonych przez nią badań obejmuje projektowanie systemów informacyjnych, zachowania użytkowników informacji, zarządzania informacją. Przez dwie kadencje w latach 2012-2020 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu dydaktyką oraz w zarządzaniu procesami zapewniania i doskonaleniu jakości kształcenia, pełniła m.in. funkcję prodziekana ds. dydaktyki WZiKS UJ (2012-2016), a także kierownika studiów doktoranckich na tym Wydziale (2008-2012), jak również w kierowaniu w kierowaniu projektami dydaktycznymi. W latach 2013-2014 kierowała projektem Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a od 2018 jest kierownikiem projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na UJ przez wiele lat (2008-2016) brała aktywny udział w działaniach na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości, od 2010 do 2016 jako pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia. Od 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016 pełni funkcję  Sekretarza PKA.

dr Agnieszka Put jest kierowniczką Działu Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, koordynuje prace zespołu opracowującego zasady i dobre praktyki w zakresie dostępności treści internetowych; lubi ubierać myśli w słowo pisane. Potrafi wyrazić to, co innym trudno powiedzieć. Wyznaje zasadę, że “komunikujemy się zawsze i wszędzie. Sprawna komunikacja potrafi zdziałać cuda, a bariery komunikacyjne budują wysokie mury”.

R

 • Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, prof. SUM

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Profesor nadzwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Katedry Polityki Zdrowotnej i Katedry Polityki Zdrowia Publicznego. W latach 2017 – 2020 Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu ŚUM. Od listopada 2020 Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu ŚUM. Naukowo koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania i transformacji systemów zdrowotnych i systemów zabezpieczenia społecznego, a także kształtowania i oceny polityk publicznych dotyczących zdrowia.

 

Andrzej Romanowski ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, a następnie tworzył innowacyjne usługi oraz multimedialne produkty dla branży teleinformatycznej. Równolegle, praca doktorska w dyscyplinie Informatyka, częściowo realizowana w ramach staży naukowych w Leeds University oraz University of Manchester w Anglii, została zakończona obroną w PŁ z wyróżnieniem, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2019r. w Politechnice Częstochowskiej. Jest współtwórcą, unikalnego w Europie Środkowej, programu studiów magisterskich Human-Computer Interaction. W tym zakresie prowadzi szeroką współpracę naukową i edukacyjną z badaczami z LMU Munich, Chalmers University of Technology, Harvard University, National University of Singapore. Pełnił funkcję prezesa i członka Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także Association for Computing Machinery i ACM SIGCHI Poland Chapter. Andrzej Romanowski jest ambasadorem kształcenia zorientowanego na studenta, opartego na projektach i podejściu problemowym oraz aktywnych metod uczenia się. Zrealizował szereg międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym krótkich, intensywnych form kształcenia, których jest orędownikiem. Jest jednym z pionierów wdrażania Problem Based Learning oraz Design Thinking w PŁ, a także jednym ze współautorów obecnie wdrażanej koncepcji metod kształcenia odwróconego, tzw. Flipped Education w Politechnice Łódzkiej.

prof. dr hab. Mariusz Rzętała
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych

 

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad trzystu publikacji z zakresu hydrologii, limnologii, kształtowania i ochrony środowiska, geografii fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz redaktor i współredaktor wielu opracowań książkowych. Inspirator i realizator badań środowiska geograficznego, podróżnik, działacz na polu dydaktyki oraz popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznawczej. Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych m.in. nad Bajkał, na Kamczatkę, na Wyspę Wielkanocną, do Argentyny, Chin, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Islandii, USA. Wykonawca kilku projektów dydaktycznych MEN, kilku projektów badawczych MNiSW oraz NCN. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w latach 1999-2020, członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (w latach 2014-2019 vice-Prezes Zarządu) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej – zespół nauk ścisłych i przyrodniczych.

S

zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Menedżer specjalizujący się w tematyce rozwoju innowacji i synergii pomiędzy edukacją a biznesem, w szczególności przemysłem. Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Grupie Azoty, odpowiadając np. za programy akceleracyjne dla start-upów oraz za współpracę z partnerami z sektora edukacji i nauki, między innymi dot. wdrażania systemu kształcenia dualnego. W przeszłości związany z Platformą Przemysłu Przyszłości (instytucją rządową odpowiedzialną za wspieranie procesów związanych z transformacją cyfrową gospodarki) na stanowiskach przewodniczącego rady, członka zarządu, a także prezesa zarządu. Odpowiadał między innymi za Europejską Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych, współpracę międzynarodową, zwłaszcza z Komisją Europejską i OECD, jak również za działania regionalne. Doświadczony w pracy w FRSE, gdzie przez rok pełnił funkcję członka zarządu i był zaangażowany w realizację programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego, WorldSkills oraz w zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19.

 

Dyrektor biura ds. Współpracy z regionami w Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Ma bogate doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu długofalowych strategii marketingowych i sprzedażowych. Posiadam konkretne sukcesy sprzedażowe oraz duże osiągnięcia w zakresie promowania i zwiększania rozpoznawalności marek, które przekładają się na systematyczny wzrost przychodów. Ponadto, potrafię działać w szybko zmieniających się warunkach biznesowych, koncentrując się na tworzeniu całościowych wizji i ich konsekwentnej realizacji.

 • Jakub Stelmach, Student Grafiki, Wydział Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Jakub Stelmach – student trzeciego roku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Działa w medium wideo, instalacji, AV live, instalacji interaktywnych. W swoich działaniach artystycznych analizuje subiektywne odczucia człowieka w zestawieniu z obiektywnym obrazem świata. Interesuje się przede wszystkim zgłębianiem jak różne media, zmysły wspólnie oddziałują ze sobą i jak w wyniku ich łączenia zmienia się odbiór prac artystycznych. Jego prace zwykle przyjmują formę przestrzenną i mają charakter zarejestrowanej improwizacji.

Tytuł: Gravity aware – instalacja 

 

Piotr Stępniowski, profesor, rektor i prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Chemii, autor oryginalnych metod oznaczania pozostałości farmaceutycznych w środowisku, uznany naukowiec i organizator życia akademickiego.  

Na Uniwersytecie Gdańskim kieruje – od 2006 roku – Zakładem Analizy Środowiska. Działalność naukowa Profesora mieści się w obszarze ochrony środowiska. Jest współautorem ponad 300. artykułów naukowych i 3. podręczników akademickich. Wypromował 14. doktorów. Jego prace były cytowane ponad 12 000 razy, a indeks Hirscha wynosi 60.

Był inicjatorem i pierwszym dyrektorem Stowarzyszenia Uniwersytetów Fahrenheita w Gdańsku. Był jednym ze współzałożycieli sojuszu 6 (obecnie 9) uczelni Europejskiego Uniwersytetu Morskiego SEA EU. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przewodniczył pierwszej Radzie Uczelnianej.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, prorektor ds. Studiów i Studentów, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Profesor obecnie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych z Sosnowcu SUM w Katowicach oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM. Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stojko dotyczą m.in. toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania. Na co dzień prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów m.in. farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.
Na swoim koncie ma wiele zaszczytnych tytułów w tym najlepszego dydaktyka, największego autorytetu i wykładowcy przyjaznego studentom. Dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność, osiągnięcia studentów, cieszy się poważaniem wśród społeczności akademickiej.

profesorka Uniwersytetu Śląskiego, językoznawczyni, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia i Studentów w Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach, liderka interdyscyplinarnego i międzyuniwerysteckiego zespołu badawczego,  koordynatorka kilkudzisięciu grantów edukacyjnych w tych kilku międzynarodowych,  takich jak: E-learning prospects for humanities (Erasmus+),  Cross-disciplinary Academic Offer (Erasmus+), czy Knowledge of Islands (EOG). Prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Zaangażowana w aktywności kluczowe z punktu widzenia  społecznej odpowiedzialności nauki.

 

profesor UŚ, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Przez 11 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich; od 3 lat – wydziałowy koordynator programu Erasmus+. Certyfikowana tutorka akademicka. Absolwentka zorganizowanych przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej programów „Masters of Didactics Fundamentals” oraz „Masters of Didactics: Advanced Teaching and Tutoring”. Absolwentka certyfikowanych kursów i szkoleń z zakresu dydaktyki akademickiej, tutoringu oraz dydaktyki spersonalizowanej. Research Assistant w Centre for European Studies, Harvard University, Research Fellow w Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh oraz Royal Netherlands Academy of Arts and Science, Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences. Zajmuje się filozofią sztuki współczesnej oraz estetyką nowych mediów.

Prorektor ds. akademickich, Cypryjski Uniwersytet Europejski, Cypr

Loizos Symeou jest profesorem socjologii edukacji na Cypryjskim Uniwersytecie Europejskim. Pełni funkcję prorektora ds. akademickich oraz przewodniczącego komisji ds. jakości kształcenia. Studiował na Uniwersytecie Cypryjskim, uniwersytecie w Sydney w Australii i na Uniwersytecie w Cambridge (UK), gdzie uzyskał doktorat, a jego studia zostały ufundowane przez UK Overseas Research Scholarship (ORS) Award Scheme. Kierował Departamentem Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego (2007-2012), pełnił też funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych, Społecznych i Edukacyjnych (2014-2018). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na socjologicznej analizie relacji na linii szkoła-rodzina-dziecko. Jego najnowsze badania dotyczą prac domowych, doświadczeń szkolnych dzieci romskich, zaangażowania rodziny w edukację wyższą. Na swoje badania otrzymuje krajowe, europejskie i międzynarodowe granty. Jest autorem jednej monografii i ponad stu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych.

 

 • Mgr Mikołaj Szpaczyński, Wydział Artystyczny, Katedra Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Mikołaj Szpaczyński – absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie asystent na macierzystej uczelni oraz doktorant na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor filmów, rzeźb i działań w przestrzeni. W swojej twórczości zajmuje się wykraczaniem poza utarte schematy kontaktu z przyrodą oraz poszukiwaniem perspektywy pozaludzkiej. Od 2019 r. większość wolnego czasu spędza pod ziemią, odkopując jaskinię w okolicy swojego domu w Jaworznie.


Ś

EVIP Centrum Sp. z o.o.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie biznesowe i managerskie, zdobyte w strukturach międzynarodowych firm globalnych, europejskich i polskich. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Koordynował projekt emisji obligacji na GPW. Pracował z sukcesem na rzecz klienta, w procesie prywatyzacji portów gdańskich.

T

 • Şükrü TALAŞ, Prof. Dr.  – Afyon Kocatepe University, Turcja 

Şükrü Talaş – profesor zatrudniony w Departamencie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Afyon Kocatepe w Turcji. Prof. Talaş ukończył Marmara University, następnie Brunel University (University of West London), doktoryzował się na Uniwersytecie w Leeds na podstawie pracy poświęconej mikrostrukturalnym badaniom stopów stali. Studia typu post-doc odbył na Middle East Technical University (Turcja), Medical College of Georgia (USA) i University of Calgary (Kanada). Prof. Dr. Talaş jest autorem szeregu publikacji z zakresu metalurgii, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

 
 • dr hab. Lesław Tetla

Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na stanowisku profesora nadzwyczajnego gdzie w roku 2009 utworzył i do dzisiaj prowadzi Pracownię Działań Interdyscyplinarnych, której oryginalny program nauczania uczy posługiwania się̨ szeroko rozumianym językiem wizualnym. Jest inicjatorem wielu projektów artystycznych i kuratorem wystaw. Zajmuje się malarstwem, sztuką instalacji, sztuką wideo, realizuje prace site-specific. W swej twórczości analizuje środowisko miejskie, bada wpływ architektury na zachowania jej użytkowników. W ramach rezydencji artystycznych prowadził badania dzielnic mieszkaniowych Kairu, Cleveland, Detroit, Północnej Anglii. W roku 2016 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i profesorem wizytującym Cleveland State University. Ponadto wygłaszał wykłady m.in. na Case Western Reserve University, Youngstown State University, Missouri State University.

Prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Europie, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, między innymi w Waterloo Arts Gallery, Cleveland (USA), Platform A Gallery, Middlesbrough (Wielka Brytania), Kunsthalle Hannover, Hannover (Niemcy) CREA Cantieri del Contemporaneo, Wenecja.

 

Dr hab. nauk o kulturze fizycznej, w działalności naukowej podejmujący zagadnienia pedagogiki sportu dotyczące społecznych aspektów podejmowania aktywności fizycznej, kariery dwutorowej studentów-sportowców oraz uwarunkowań uczestnictwa w turystyce aktywnej. Prorektor ds. dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, kierownik katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki. Kierownik Projektu „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18-00). Od 2010 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2020 członek zespołu odwoławczego PKA.

Prorektorka ds kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kieruje pracami zespołu do spraw wdrażania nowej koncepcji studiów w Uniwersytecie. Koordynatorka Projektu “Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną, Uniwersalną i Otwartą”  Absolwentka programu UE oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej “Masters of Didactics Fundamentals”  realizowanego przez University of Groningen. Uczestniczka kolejnej edycji programu: Masters of Didactics Advanced Program -Educational Leadership. Członkini Komitetu sterującego w projekcie „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” – projekt realizowany w ramach inicjatywy „Uniwersytetu Europejskie”

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

– jest profesorem nauk ekonomicznych, jest kierownikiem Katedry Demografii i  Statystyki Ekonomicznej. Obszary badań naukowych obejmują teorie i analizę ryzyka, wielowymiarowe metody statystyczne w pomiarze ryzyka i analizie konsekwencji występowania ryzyk. W latach ostatnich to w  szczególności procesy demograficzne oraz procesy miejskie, w  tym ryzyka długowieczności oraz ekonomia długowieczności, jak również teoria ryzyka w  analizach inwestycyjnych. Jest inicjatorką oraz kieruje komitetem naukowym Konferencji „Statistics For Innovation: Data Visualization and Risk Analysis” organizowanej w UE w Katowicach.

Do najważniejszych prac o charakterze badawczo-rozwojowym można zaliczyć udział projektach Polska-Kanada w ramach umowy o współpracy naukowej. Pełniła funkcję kierownika projektów naukowych oraz koordynatora międzynarodowych projektów w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG.

Trzecią kadencję jest z wyboru vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Reprezentuje PTS w radzie Federacji Narodowych Towarzystw Statystycznych (FENStat) oraz w radzie Europejskich Kursów Zaawansowanej Statystyki (ECAS). Obecnie jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Współpracę z PKA rozpoczęła w 2014 r. jako członek zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w kolejnej kadencji PKA współpracowała jako ekspert tego zespołu, aktualnie jest członkiem II zespołu nauk społecznych.

V

 • Mr. Roderick Vassallo, wicedyrektor, University of Malta Junior College, współprzewodniczący Komisji ds. równości płci i różnorodności seksualnej, Uniwersytet Maltański

Roderick Vassallo jest wicedyrektorem w Junior College na Uniwersytecie Maltańskim. Jego zainteresowania są szerokie i zróżnicowane: naukowiec z zawodu, pedagog z powołania, a także wykształcony aktor. U podstaw wszystkich jego działań leży głęboka motywacja do promowania sprawiedliwości społecznej poprzez edukację.

Jest aktywnym członkiem czterech głównych komitetów Uniwersytetu Maltańskiego promujących prawa człowieka: Komisji Wsparcia Dostępu i Niepełnosprawności, Komisji ds. Rasy i Spraw Etnicznych, Komisji Równości oraz współprzewodniczącym Komisji ds. Równości Płci i Różnorodności Seksualnej. W Junior College jest odpowiedzialny za sprawy studenckie. Przewodniczy komisji ds. dobrostanu i wsparcia studentów i sprawuje wiele innych funkcji.

 

W

dr Anna Waligóra, doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Realizatorka licznych projektów naukowych i edukacyjnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Autorka monografii i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej edukacji. Nauczyciel akademicki, pedagog, terapeuta. Koordynator Programu Erasmus+.

 • dr Michalina Wawrzyczek-Klasik, Wydział Artystyczny, Katedra Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Michalina Wawrzyczek-Klasik  – doktor sztuki, adiunkt w Pracowni Serigrafii, Wydział Artystyczny ASP  w Katowicach. Artystka sztuk wizualnych i sekretna aktywistka. 

Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swoich poszukiwaniach kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od czasu odbycia rezydencji w hiszpańskim Instytucie Joya: arte + ecologia w 2018 roku zajmuje się autorskim projektem „The Secret Activism”, do którego należą wszystkie jej ostatnie realizacje. Współpracuje z artystami\kami, aktywistami\kami z różnych stron świata, skupionymi wokół zagadnień „głębokiej ekologii” i „głębokiej kultury”. Razem z dr Małgorzatą Rozenau i dr Joanną Zdzienicką-Obałek koordynuje działalność galerii Minus1.artspace w Katowicach.

 

Dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM. Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W działalności naukowej podejmujący zagadnienia skoncentrowane wokół nowoczesnych metod obrazowania stosowanych w medycynie i farmacji, w tym w szczególności obrazowania hiperspektralnego, dynamicznej analizy termowizyjnej, ultrasonografii wysokiej rozdzielczości a także innych technik takich jak EPR, NMR oraz hemisferycznej reflektancji kierunkowej. Ekspert merytoryczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Komitetu Inwestycyjnego w programie Bridge Alfa NCBiR, ekspert Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencji Badań Medycznych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Redaktor naczelny branżowego czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii – Aesthetica. Wykonawca i kierownik w grantach polskich i międzynarodowych.

Dyrektorka kierunków: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Magdalena Wołek jest filozofką, flecistką i pianistką. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się estetyką i nauroestetyką, filozofią sztuki (zwłaszcza współczesnej), filozofią muzyki oraz  filozofią nowych mediów.

Należy do międzynarodowej grupy badawczej Cult-Media. 

 

Obecnie zaangażowana w powstanie Laboratorium Badań Kognitywnych w Uniwersytecie Śląskim. Jest doświadczoną tutorka KISM i uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów, związanych z dydaktyką. Koordynatorka zadania w Knowledge of Islands (EOG).

 • dr hab. Joanna Wowrzeczka, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Joanna Wowrzeczka pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych UŚ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pola sztuki (czemu dedykowała swój pierwszy doktorat z socjologii), zainteresowania artystyczne koncentruje wokół sztuki społecznie użytecznej, zaangażowanej, inkluzywnej. Aktywnie uczestniczy w życiu miasta jako aktywistka i radna Rady Miejskiej. Założycielka Galerii “Szara” w Cieszynie (obecnie prowadzona przez Joannę Rzepkę w Warszawie) oraz Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie. 

Tytuł: Zbiornik elementarny obiekt oparty na siatce maskującej; efekt wspólnego tworzenia, który od 4 maja do 11 października pozostawał w miejscu wyplatania. Słońce, ulewny deszcz, wiatr, ludzie, zwierzęta pracowały nad nim niezależnie od woli tworzących. 11 października został przeniesiony do Minus1.artspace, gdzie  ma pracować dalej na warunkach tegoż miejsca.

 
 • Mgr Bartłomiej Wróblewski, Koordynator ds. doskonalenia kompetencji dydaktycznych, Uniwersytet Karola w Pradze

Bartłomiej Wróblewski jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie ukończył filologię angielską oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki. Obecnie pracuje jako koordynator rozwoju umiejętności pedagogicznych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wykładał również w Instytucie Języków Stosowanych na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie (Czechy), gdzie specjalizował się w języku angielskim dla inżynierów mechaników. Jego głównym obszarem zainteresowań jest dydaktyka ogólna, analiza potrzeb i opracowywanie programów nauczania. Uczestniczył w wielu międzynarodowych kursach mających na celu poprawę umiejętności nauczania, np. „Metodologia nauczania i rozwój języka angielskiego” w Bournemouth (Anglia). Współpracuje przy projekcie „Perspektywy e-learningu dla nauk humanistycznych”, którego celem jest rozwój i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi nauczania online oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania na odległość.

 

Z

 • Dr Paweł Zakrajewski, dyrektor Kierunku Filologia angielska, Wydział Humanistyczny 

Paweł Zakrajewski – anglista, językoznawca; w 2015 roku na uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Od początku swojej kariery badawczo-dydaktycznej związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Zainteresowania badawcze obejmują różne aspekty językoznawstwa, a w szczególności pragmatyki, socjolingwistyki, języków specjalistycznych oraz lingwistyki krytycznej. Uczestnik i koordynator kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych.   

 

Menadżer sprzedaży i marketingu, poliglota, nauczyciel języków obcych. Pracuje jako Marketing & Sales Manager for Poland w firmie Le Sphinx specjalizującej się oprogramowaniu służącemu badaniom rynkowym. Asystent w Katedrze Badań Konsumpcji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ – mikrobiolog, dydaktyk, popularyzator nauki. Zawodowo związana z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. Współtwórczyni i dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Zastępca przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki PAN i członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

 • Dr Agata Zygmunt, dyrektor kierunków: polityki miejskiej i doradztwa publicznego, socjologii, pracy socjalnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dr Agata Zygmunt jest socjologiem, adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownikiem studiów na kierunkach: polityki miejskie i doradztwo publiczne, socjologia, praca socjalna, zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest akredytowanym tutorem akademickim. Jej zainteresowania naukowo-badawcze to zagadnienia z zakresu socjologii problemów społecznych, demografii i polityki społecznej.

 

Organizatorzy