Program: Dzień 2

I edycja

17 listopada

Akredytacje jako kluczowy mechanizm narzędziowy, mechanizmy monitorowania i instytucji aktualnych działań polskiej Akredytacji oraz innych instytucji kredytowych, specyfika akredytacji zwyczajowej tradycji mechanizmu, np. , akredytacje w kontekście rankingów.

Lokalizacje:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ),
 • Muzeum Śląskie (MŚ).

Blok 1

10.00 — 12.30

 • wydarzenie stacjonarne + transmisja online
 • Wydział Humanistyczny, Aula im. A. Pawlikowskiego [B.1.1]

Zapraszamy do śledzenia transmisji na profilu Katowice – Miasto Nauki na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Katowice2024/

Link do transmisji na portalu YouTube:

PL – https://youtu.be/8ctedUJb214
ENG – https://youtu.be/cGvIczRO27o 

 • PANEL DYSKUSYJNY
  11.00 — 12.30, wydarzenie stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników (limitowane pojemnością sali)
 • Wydział Humanistyczny, Aula im. A. Pawlikowskiego [B.1.1]

Uczestnicy panelu: 

– dr hab. Maria Próchnicka – prowadząca panel, 
– dr Agnieszka Janiak-Jasińska, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, dr hab. Beata Mikołajczyk, 
– prof. dr hab. Łukasz Sułkowski,
– Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP,
– Mirosław Kiermaszek – przedstawiciel pracodawców. 

Organizatorzy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zapraszamy do śledzenia transmisji na profilu Katowice – Miasto Nauki na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Katowice2024/

Link do transmisji na portalu YouTube:

PL – https://youtu.be/8ctedUJb214
ENG – https://youtu.be/cGvIczRO27o 

Blok 2

13.30 — 15.00

 • wydarzenie stacjonarne, otwarte (40 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -3 sala edukacyjna “b”
 • Organizator: Samorząd Studencki UŚ
 
Prowadzenie:
Waldemar Wojna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • PANEL DYSKUSYJNY, stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników kongresu (limit 110 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -4, sala edukacyjna “i”
 • Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 
Prowadzący panel: 
– dr hab. Rajmund Tomik (AWF)
 
Prelegenci:
– prof. dr hab. Mariusz Rzętała (UŚ)
– dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński (SUM)
– prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (UE)
– dr hab. Judyta Bernaś (ASP) 
– dr hab. inż. Rafał Burdzik (PŚ)
 
 

prof. dr hab. Mariusz Rzętała
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad trzystu publikacji z zakresu hydrologii, limnologii, kształtowania i ochrony środowiska, geografii fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz redaktor i współredaktor wielu opracowań książkowych. Inspirator i realizator badań środowiska geograficznego, podróżnik, działacz na polu dydaktyki oraz popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznawczej. Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych m.in. nad Bajkał, na Kamczatkę, na Wyspę Wielkanocną, do Argentyny, Chin, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Islandii, USA. Wykonawca kilku projektów dydaktycznych MEN, kilku projektów badawczych MNiSW oraz NCN. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w latach 1999-2020, członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (w latach 2014-2019 vice-Prezes Zarządu) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej – zespół nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM.

Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W działalności naukowej podejmujący zagadnienia skoncentrowane wokół nowoczesnych metod obrazowania stosowanych w medycynie i farmacji, w tym w szczególności obrazowania hiperspektralnego, dynamicznej analizy termowizyjnej, ultrasonografii wysokiej rozdzielczości a także innych technik takich jak EPR, NMR oraz hemisferycznej reflektancji kierunkowej. Ekspert merytoryczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Komitetu Inwestycyjnego w programie Bridge Alfa NCBiR, ekspert Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencji Badań Medycznych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Redaktor naczelny branżowego czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii – Aesthetica. Wykonawca i kierownik w grantach polskich i międzynarodowych.

 

dr hab. Judyta Bernaś
Wydział Artystyczny, Katedra Intermediów i Scenografii
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Judyta Bernaś – artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

W swej twórczości podejmuje problem cielesności jako dylematu opartego na dualizmie fizyczności i metafizyki. Wykorzystuje wieloznaczność interpretacji dzieła sztuki jako medium zmuszające odbiorcę do ponownego przemyślenia relacji pomiędzy sacrum i profanum. Studiuje zagadnienie kobiecości w kontekstach kwestionujących jej dotychczasowe pojmowanie, usankcjonowane kulturową konwencją i religią.

Jest profesorem uczelni w Katedrze Intermediów i Scenografii, współprowadzącą Pracownię Działań Multigraficznych prof. dr hab. Ewy Zawadzkiej. Od roku 2016 prowadzi zajęcia na interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym kierunku arteterapia (Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach). W latach 2016–2020 Prodziekan Wydziału Artystycznego, od roku 2020 Dziekan tegoż Wydziału.

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

– jest profesorem nauk ekonomicznych, jest kierownikiem Katedry Demografii i  Statystyki Ekonomicznej. Obszary badań naukowych obejmują teorie i analizę ryzyka, wielowymiarowe metody statystyczne w pomiarze ryzyka i analizie konsekwencji występowania ryzyk. W latach ostatnich to w  szczególności procesy demograficzne oraz procesy miejskie, w  tym ryzyka długowieczności oraz ekonomia długowieczności, jak również teoria ryzyka w  analizach inwestycyjnych. Jest inicjatorką oraz kieruje komitetem naukowym Konferencji „Statistics For Innovation: Data Visualization and Risk Analysis” organizowanej w UE w Katowicach.

Do najważniejszych prac o charakterze badawczo-rozwojowym można zaliczyć udział projektach Polska-Kanada w ramach umowy o współpracy naukowej. Pełniła funkcję kierownika projektów naukowych oraz koordynatora międzynarodowych projektów w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG.

Trzecią kadencję jest z wyboru vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Reprezentuje PTS w radzie Federacji Narodowych Towarzystw Statystycznych (FENStat) oraz w radzie Europejskich Kursów Zaawansowanej Statystyki (ECAS). Obecnie jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Współpracę z PKA rozpoczęła w 2014 r. jako członek zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w kolejnej kadencji PKA współpracowała jako ekspert tego zespołu, aktualnie jest członkiem II zespołu nauk społecznych.

Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Politechnika Śląska

Doktor habilitowany nauk technicznych oraz doświadczony nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na wielu polskich i zagranicznych Uczelniach. Aktywny ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytujący ekspert ds. koordynacji programów nauczania w ramach CEEPUS. Koordynował i wdrażał Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz do roku 2020 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, następnie pełnił funkcję koordynatora ds. programów studiów w Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Autor kilku nowych specjalności kształcenia dla kierunku transport oraz wielu nowych przedmiotów i form kształcenia. Współautor podstaw programowych w zawodach związanych z transportem, logistyką i obsługą pojazdów (IV poziom PRK).

 • WARSZTATY, stacjonarne, rejestracja dla liceów partnerskich Uczelni (2 grupy po 25 osób)
 • Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Katowice, ul. Bankowa 14, sala 226
 • Organizatorzy: Koła naukowe Uniwersytetu Śląskiego

   

#1 Prawo pracy – to czego potrzebuje każdy -sala 226
Warsztaty będą polegały na wprowadzeniu oraz wyjaśnieniu podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy. Zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak:
– pojęcie stosunku pracy
– definicja pracownika i pracodawcy
– elementy charakterystyczne umowy o pracę
– rodzaje zatrudnienia cywilnoprawnego
– cechy odróżniające umowę cywilnoprawną od umowy, w której występuje stosunek pracy
 
Ponadto, wskażemy na to, co powinna zawierać taka umowa i jak skutecznie ją przygotować (lub na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu).
 
 
#2 Warsztat coachingowo-filozoficzny – sala 225
Zajęcia będą miały na celu ukazanie filozofii oraz coachingu jako metody wsparcia w rozwoju i samopoznania.
 • Część teoretyczna
– wyjaśniona zostanie definicja coachingu
– coaching a inne metody: krótka charakterystyka
– przedstawiona zostanie terapeutyczno-rozwojowy charakter filozofii
 • Część praktyczna
– coachingowe i filozoficzne ćwiczenia służące samopoznaniu i poszerzeniu samoświadomości
 
 
 • PANEL DYSKUSYJNY, stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 110 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -4, sala edukacyjna “h”
 • Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Paneliści:
Przewodniczący panelu: JM Rektor Ryszard Koziołek, dr Anna Budzanowska, prof. Maria Próchnicka Sekretarz PKA, JM Rektor Arkadiusz Mężyk, Szef KRASP; prof. Marcin Pałys Szef RGSW, prof. Zbigniew Marciniak, Marcin Czaja Dyrektor DSW MEiN.
 
W 5 roku akademickim obowiązywania i stosowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyraźnie widoczna jest dominacja działalności naukowej, której wyniki w procesie ewaluacji pozwalają na uzyskanie kategorii naukowej (od odpowiednio wysokich kategorii zależą między innymi uprawnienia do nadawania stopni naukowych, ale także do samodzielnego tworzenia kierunków studiów. Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej wpływają na działalność dydaktyczną uczelni, natomiast taka zależność zwrotna występuje w bardzo niewielkim zakresie (właściwie 
 
Pragmatyka działalności uczelni wskazuje na ograniczanie grupy nauczycieli akademickich prowadzących wyłącznie działalność dydaktyczną, racjonalnym działaniem władz uczelni jest stawianie na tych pracowników, którzy łączą działalność dydaktyczną z naukową, a tym samym efekty ich działalności naukowej liczą się w ewaluacji.
 
Od czasu dyskusji w ramach Narodowego Kongresu Nauki nie wypracowano metod doceniania dydaktyków. Programy Ministra takie jak Mistrzowie dydaktyki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-mistrzowie-dydaktyki są tylko próbą dostrzeżenia problemu. Brakuje rozwiązań systemowych.
 
W kontekście działalności dydaktycznej uczelni pojawiają się również pomysły, które stoją w sprzeczności z przyjętymi założeniami reformy z 2018 r.
 
Przykładowe zagadnienia:
– jaki mechanizm można zaproponować dla zrównoważenia wpływu działalności naukowej i działalności dydaktycznej na funkcjonowanie uczelni;
– czy kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwłaszcza po okresie pandemii, może być uznane za równoważne do kształcenia tradycyjnego;
– jakie aspekty działalności dydaktycznej uczelni wymagają poprawy i zmiany obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawą PSWN;
– jak awansować/nagradzać/doceniać dydaktyków.
– czy należy przywrócić minimum kadrowe 

Blok 2 i 3

13.30 — 17.00

(panel wykładowy)

 • PANEL WYKŁADOWY, stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników (limit 90 osób)
 • Muzeum Śląskie, poziom -3, sala edukacyjna “c”
 • Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
13.30 – 15.30 
 
Przewodnicząca Panelu: prof. dr hab Ewa Jarosz
 
1. Roderick Vassallo – WE ARE! Diversity, equality, inclusion and support at the University of Malta Junior College.Mr Roderick Vassallo, Vice-Principal at the University of Malta Junior College will present the processes involved in the setting up and the running of structures and services at Junior College to promote and support diversity, equality and inclusion. The presentation shall explore the structure and functioning of the Student Wellbeing & Support Committee and the Diversity Committee.
 
2. dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, Prof. UŚ – Równość i różnorodność jako wartości w świecie akademickim
 
 
Podsumowanie: dr Magdalena Półtorak – czy plany równości płci mogą zmieniać  rzeczywistość akademicką?
 
 
 
15.30 – 17.00
 
Przewodnicząca panelu: dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak prof. UŚ
 
 
1. Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych
prof. dr hab. Jolanta Jastrząb – ASP Katowice
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – UŚ
 
 
2. Projektowanie uniwersalne – prace studentów Pracowni Ilustracji oraz Pracowni Informacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
dr hab. Justyna Lauer, prof. ASP
dr Anna Machwic
 
 
 
*Wykłady finansowane z Funduszy Europejskich z projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Blok 3

15.30 — 17.00

 • PANEL DYSKUSYJNY, stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 90 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -3, sala edukacyjna “a”
 • Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
Moderacja: Edyta Lachowicz-Santos (UE Katowice)
 
Paneliści i panelistki:
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Francuz (Śląski Uniwersytet Medyczny),
 • dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, prof. SUM (Śląski Uniwersytet Medyczny),
 • dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz, prof. UE (UE Katowice),
 • Magdalena Kudewicz-Kiełtyka (Politechnika Śląska),
 • dr Agata Maćków-Wojciechowska (kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
 
Podczas debaty przedstawiciele uczelni omówią szanse i wyzwania w obszarze jakości kształcenia związane z procesami pozyskiwania akredytacji międzynarodowych. Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele uczelni medycznych, technicznych i biznesowych. Poruszane tematy dotyczyć będą implementowania międzynarodowych standardów; szczególnie w zakresie efektów kształcenia oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności uczelni oraz jej programów dzięki akredytacjom międzynarodowym.
 • PANEL DYSKUSYJNY, stacjonarne, otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 110 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -4, sala edukacyjna “h”
 • Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 
Prowadzące:
 • Katarzyna Trynda, t4eu,
 • Anna Budzanowska, EUROSCIENCE.

 

ORGANIZATOR – US, FRSE

Paweł Poszytek, FRSE 

Goście: 

 • Anna Chrobok, EURECA-PRO,
 • Małgorzata Myśliwiec, t4eu,
 • Maria Próchnicka, Una Europa, 
 • Dorota Piotrowska, ECIU,
 • Arnold Kłonczyński, Sea-EU,
 • Andrzej Romanowski ECIU,
 • Tadeusz Uhl, UNIVERSEH.
 
Idea EUI we europejskim obszarze edukacyjnym, uwarunkowania narodowego systemu i wyzwania agendy europejskiej, programy wspierające, modele uznawalności, EUI jako innowacyjna edukacja.
 • PANEL DYSKUSYJNY, wydarzenie stacjonarne z transmisją online, otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 110 osób)
 • Muzeum Śląskie poziom -4, sala edukacyjna “i”
 

Panel Dyskusyjny pt. “Jak uczyć kreatywności? Jakość kształcenia młodych naukowców pod kątem pracy w sektorze innowacyjnej gospodarki” [Work&Science Forum]

Prowadzący:

– mgr inż. Zuzanna Hazubska –  Politechnika Wrocławska, Predict Systems Sp. z o.o.

Prelegenci:

– mgr inż. Jarosław Olszewski – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

– dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP – Prorektor ds. badań i współpracy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

– dr Andrzej Kurkiewicz – Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urząd Miar Edukacji

– Bartosz Stawiarz – Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

– dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Fundacji Młodej Nauki

– Adam Świtalski – EVIP Centrum Sp. z o.o.

Wystąpienie “Work&Science Forum w liczbach – podsumowanie targów pracy dla młodych naukowców”

Prelegenci:

– Arkadiusz Czarnecki –  Gridaly

– mgr inż. Jarosław Olszewski – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

Blok 4

17.30 — 19.00

 • PANEL DYSKUSYJNY, wydarzenie stacjonarne z transmisją online, otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 200 osób)
 • Muzeum Śląskie, poziom -4, sala audytoryjna

Zapraszamy do śledzenia transmisji na profilu Katowice – Miasto Nauki na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Katowice2024/

Link do transmisji na portalu YouTube:

PL – https://youtu.be/3Dfe0YS8Rh0 
ENG – https://youtu.be/W1_hbNdOq0s 

 
 

Tytuł prezentowanych prac Katedry Nowych Mediów ASP w Katowicach nawiązuje do koncepcji kanadyjskiego teoretyka i badacza mediów Marshalla McLuhana, który był wizjonerem i przewidział rozwój technologii w najbliższych dekadach. Koncepcje, które zawarł m.in. w takich dziełach jak: „The Medium Is the Message” czy „Understanding Media: The Extensions on Man”, w ogromnym stopniu przewidziały procesy, które rządzą współczesnym światem. Jedną z nich jest stwierdzenie meta-kulturowe, że świat, jaki kreujemy wokół nas, zależy od środków, jakimi przekazujemy informacje. Stąd niezwykle istotne jest by w procesie tworzenia dzieł jak i edukacji studenci posiadali świadomość celowości użytych środków.

Jednym z zasadniczych wyróżników prac nowomedialnych i interaktywnych jest czas. Angielska nazwa time-based media bardzo dobrze określa prace medialne wykorzystujące oś czasu. Bardzo często to on buduje narrację i napięcia, punkty kulminacyjne. Zrozumienie pojęcia czasu, wykorzystania go jako elementu konstrukcji dzieła (nieliniowe, wykorzystujące pętle czasowe, zagnieżdżone, typ kłącza itp.) wydaje się być równie kluczowym elementem procesu twórczego, co umiejętność zbudowania jasnej koncepcji dzieła i wytworzenia go za pomocą różnorodnych hardware-ów, software-ów czy kodu komputerowego.

Aby zrozumieć czas w sztuce nowych mediów, trzeba odwołać się do zasad narratologii. Okazuje się, że każde dzieło statyczne posiada swoją ukrytą wewnętrzną narrację, jednak dopiero media ruchome uświadomiły artystom i projektantom znaczenie czasu dla ruchu w kadrze, w przestrzeni interaktywnej, immersyjnej, wirtualnej przy budowaniu ich połączeń i komunikatów (kodów) dla odbiorcy.

Wybrane na wystawę prace studentów Pracowni Działań Multimedialnych i Pracowni Animacji z Katedry Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach są doskonałą egzemplifikacją procesów twórczo-projektowych oraz poszukiwań nowych form komunikacji z odbiorcą w XXI wieku.

dr hab. Ksawery Kaliski prof. ASP
Kierownik Katedry Nowych Mediów


 •  limitowana liczba miejsc

Organizatorzy